M E N U:
» Novinky, zprávy a články
» Historie
» SDH Řimice
» Pochod pohádkovým lesem
» Kontakt
« Zpět na úvodNovinky, zprávy a články:

Pochod pohádkovým lesem 2011
Letošní pochod pohádkovým lesem 2011 se uskuteční 25.června od 12:00 na hřišti v Řimicích....
Chcete vědět víc?...
Admin


...
Chcete vědět víc?...


 

- vložit nový záznam?Historie:

Hitorie Řimic a SDH Řimice:
První zmínka o obci je z roku 1281. Název vesnice se během staletí měnil, pro zmínku několik názvů - zpočátku Srimiz, od r.1311 Hrsiminicz, Řimice 1437- 1495, Rzimicze 1496- 1507, Hřimice 1507- 1533, Řimice 1533-1587, Řimnice 1587-1907, od roku 1908 Řimice. Vesnice byla rozdělena zhruba na dvě části, kdy každá měla svého majitele. Jedna část vsi náležela až do zrušení poddanství k panství úsovskému ( 24 domů), druhá část , na níž byla také ve 14.stol. údajná tvrz, byla vladyckým zbožím a příslušela až do zrušení poddanství ke statku červenolhotskému (17 domů).

První část:
1359 - 1371 - Páni ze Slavoňova
1371 - 1387 - Markrabě Jan a Prokop
1387 - 1389 - Oldřich Štos z Bránic
1389 - 1406 - Vavřinec z Jestřebí
1406 - 1437 - vdova po Vavřinci a syn Jan
1437 - 1495 - Janův syn Jakub z Řimic věnuje toto část manželce Kateřině
1495 - 1848 - Vlašimové, Boskovicové a Lichtenštejni

Druhá část:
1281 - 1371 - Biskupští manové
1356 - 1387 - Anka z Řimic a Zdislav z Bílé Lhoty (syn)
1387 - 1507 - Zemanové a páni z Červené Lhoty
1507 - 1696 - Bukůvkové z Bukůvky a hrabě z Hodic
1696 - 1848 - Německý řád K Řimicím patří i Nové Mlýny; první zmínka je Mlýn z roku 1371. Vývoj obytných stavení byl takový, že domy s čísly od 1 do 37 byly postaveny do roku 1770, č.38 do r.1789, 39 do roku 1820. Další domy s čísly od 40 byly vystavěny po roce 1848.

Někteří významní rodáci:
František Šmíd - (*9.10.1871) - řídící učitel v Černovíře, psal články vlastivědného obsahu.
František Žváček - (*18.3.1905)- akademický malíř.
PhDr. a II Sc.Antonín Dostál - (24.5.1906-29.3.1997 - Hoboken(New Yersey), profesor slovanského srovnávacího jazykozpytu a staroslověnské filologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Významné a zajímavé stavby v Řimicích a okolí
Kaple sv.Jana Nepomuckého postavena v roce 1727 proto, aby kněz z Moravičan mohl v čas povodně chodit k bohoslužbě. Pravoslavný chrám sv.Ludmily - základní kámen byl položen 4.6.1933 a vysvěcen 21.5.1934. Pozemek na tento kostel darovala Beata Jarolímová. V Řimicích byli dříve 2 hostince, obchod se smíšeným zbožím a s vejci, řezník, kovář, obuvník, krejčí, konala se divadelní představení, zábavy lepších spolků. Zajímavou událostí v dějinách obce bylo dočasné přesídlení ústředí české církve pravoslavné z Prahy do Řimic v čele s biskupem Gorazdem-Pavlíkem a duchovními úředníky, což připomíná i pamětní deska na domě č.28. Z dalších zajímavostí lze jmenovat samostatně stojící sochu sv.Floriána (patrona hasičů) a sv.Jana Nepomuckého na horní návsi, kde je postaven i pomník padlých občanů v první světové válce a pomník Rudé armády. Od roku 1867 zde byla i škola, ze které se v osmdesátých letech 20.století vybudoval Dům s pečovatelskou službou. V okolí Řimic se dále nachází trosky Rytířské síně, Čertův most, "Bočkova jeskyně" neboli dnes jeskyně Podkova, podle půdorysného tvaru, asi 1 km od ní přes řeku Moravu je na skále postaven Chrám přátelství (Templ) - malý altánek, po proudu řeky asi 1 km je možné objevit Obelisk ("komín") vybudovaný Lichtenštejny pro zkrášlení lužních lesů. V Řimicích se údajně nacházela i tvrz a to konkrétně v místech dnešního domu čísla popisného 11. Z historických materiálů se lze dočíst, že dům číslo 11 nese neklamné známky toho, že původně sloužil k obytným účelům zámožnému majiteli. Jeho poloha navíc napovídá, že kdysi mohl mít i funkci obranou. Nachází se na východním výběžku ostrohu, na němž se rozkládá staré jádro obce. O tvrzi jako sídle Bohuše ze Slavoňova v roce 1359 se zmiňuje historik Pinkava. Profesor Lešenar lokalizuje jako jediný řimickou tvrz dle zmínek v písemnictví právě do čísla 11, kterou však jinak nedokládá. První zmínku o řimické tvrzi nachází prof.Lešenar ( autor Dějin Řimic; v obci bydlel od penzionování až do své smrti.Předtím působil jako profesor historie a ředitel gymnázia v Litovli ) s Pinkavou v latinském zápise do olomouckých zemských desek z roku 1391.Další zmínka o objektu pochází z roku 1495, kdy Jan z Řimic píše o " tvrzišti". Na severní a západní zdi u severozápadně situovaného rohu se nacházela původní sgrafitová omítka. Horizontálně se na ní střídá ornament psaníčkový s ornamentem spirálového meandru. Na pozemku se nacházel i hraniční kámen nesoucí symboliku panství úsovského a bouzovského s vytesaným letopočtem 1725.

Znak Řimic
Ukazuje na renesanční původ utvářením štítu blízkého tzv.polskému typu i formou iniciál v horní části, v dolní pak radlice s otkou. Jde o tzv.mluvící znak, jenž údajně užíval rod Pluhů z Nesovic u Bučovic. Tím je také vysvětlena funkce písmene N, položeného přes literu I(J), která znamená křestní jméno. M souvisí s Měníkem, který spolu s Řimicemi obdrželi roku 1387 od markrabího Jošta Oldřich Štos a Joštovi komorníci Ješek a Jindřich Pluhové.
SDH Řimice:

Historie sboru:
Náš sbor byl založen 17.2.1889 popudem tehdejšího obecního zastupitelstva. Činnost sbor zahájil 1.července 1889. Tehdejší starosta obce Jan Jarolím a obecní radní Josef Ambrož a Tomáš Čep byli sboru nakloněni, o čemž svědčí i předání nové čtyřkolové stříkačky, kterou zakoupili jednotlivci z obce za 650 zlatých u firmy R.A.Smékal v Čechách u Prostějova, když rolníci odváděli 20 zlatých, chalupníci 10 zlatých a domkáři po 5 zlatých. Náčelníkem byl Adolf Hajíček, předsedou Filip Zmeškal, jednatelem Jan Navara. Mezi další zakládající členy patřili František Jarolím, Eduard Brosinger a Mnohoslav Vavrda. Do roku 1898 zakročil sbor u 9 požárů. 
Náš sbor náležel do župy číslo 23 Karla Havlíčka Borovského v okrese Litovel. Ta byla ustanovena dne 17.září 1893 v Odrlicích za účasti 154 hasičů ze 13 sborů. V roce 1897 měla župa 24 sbory - Náklo ( 1876), Hunčovice (1877), Cholina (1881), Bílá Lhota (1882), Vilímov (1881), Bouzov (1886), Mlač (1886), Odrlice (1886), Vozdečko (1887), Červenka (1885), Březová (1888), Střeň (1889), Třídvory (1889), Měník (1889), Řimnice (1889), Mezice (1891), Slavětín (1892), Senice (1893), Šumvald (1881), Lazce (1881), Střelice (1886), Pískov (1890), Piňovice (1892), Troubelice (1893). Ještě v tomtéž roce byly přijaty sbory Bílsko a Želechovice. O rok později zřízeny sbory v Měrotíně, Podolí, Chudobíně, Haňovicích, Obranicích a Střemeníčku. Tolik citace z Hasičské kroniky Ú.J.H.M.M. 1898.
V roce 1943 byla Okresní hasičská jednota v Litovli jednou z největších jednot. Měla 102 hasičské sbory s 2900 členy. Co se týká hasičského vybavení měly sbory v tomto roce jednu parní stříkačku, 6 autostříkaček (z nichž jednu vlastnil náš sbor!), 50 motorových, 96 ručních stříkaček a 130 berlovek a jiné vybavení.
Chcete vědět víc?...Pochod pohádkovým lesem:

Co to vlastně je?:
Tato jedinečná akce je pořádána jednou za rok Sborem dobrovolných hasičů Řimice. Rok od roku se těší čím dál větší návštěvnosti a svou originalitou, kvalitou provedení a již zmiňovanou návštěvností zvedá prestiž naší obce a našeho sboru. Zváni jsou všichni přátelé dobré nálady ať to jsou rodiče s dětmi nebo jednotlivci. Ve spojení právě s letošním pochodem byla spuštěna soutěž na stránkách pohádkového lesa. Nejen zasoutěžit, ale i prohlédnout fotografie a přečíst něco o této opravdu nádherné akci si můžete na stránkách věnovaných pochodu. Chcete vědět víc?...Kontakt:

Kontaktní údaje SDH Řimice: Kontaktovat nás můžete několika různými způsoby, z nichž nejlepší je asi e-mail. Budeme se snažit na všechny e-maily ihned odpovědět. Děkujeme Vám za přízeň.
E-mail: sdhrimice@post.cz
Adresa: SDH Řimice, Řimice 69, 78321 Czech Republic
WebDesign: RedSlave - [slave@webgate.cz] - 0777893630 
DeSign by RedSlave 2002